Sanctum
Home » Admiterea 2017. Oferte de studii » Instituţia publică Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova. Oferta de studii 2014/2015

Instituţia publică Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova. Oferta de studii 2014/2015

Distribuie articolul:

Alege USMF „Nicolae Testemiţanu” pentru calitate, performanţă şi excelenţă.
Aici ai şansa de afirmare şi dezvoltare continuă.
Fii parte a comunităţii universitare!

Instruirea cuprinde trei trepte de pregătire: universitară; postuniversitară (masterat, rezidenţiat, secundariat clinic, doctorat, postdoctorat) şi perfecţionarea continuă a medicului specialist şi a farmacistului.
Procesul didactic are loc în limbile română, rusă, engleză şi franceză.
Admiterea se efectuează în bază de concurs. La concursul de admitere se pot înscrie deţinători ai actelor de studii preuniversitare care oferă acces la învăţământ superior.
Deţinătorii diplomelor de studii superioare universitare şi de licenţă pot urma studiile la facultăţile USMF „Nicolae Testemiţanu” în bază de contract.
Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere se va efectua în baza criteriilor stabilite de Ministerul Educaţiei.

Facultatea:
* Medicină
Durata studiilor – 6 ani
Sursa de finanţare a studiilor – buget/contract

Facultatea:
* Sănătate Publică
Durata studiilor – 6 ani
Sursa de finanţare a studiilor – buget

Facultatea:
* Farmacie
Durata studiilor – 5 ani
Sursa de finanţare a studiilor – buget/contract

Facultatea:
* Stomatologie
Durata studiilor – 6 ani
Sursa de finanţare a studiilor – buget/contract

La cererea de înscriere la concurs se vor anexa următoarele documente:

 • actul de studii, în original, cu anexa respectivă;
 • certificatul medical – tip (Nr.086), eliberat în anul admiterii de circumscripţia medicală respectivă (Investigaţii suplimentare obligatorii, cu includere în certificatul medical – MRS; MRF cutiei toracice);
 • diplome de participare la olimpiade –  biologie, chimie, fizică, limba română, limbi moderne –  obţinute  în anul admiterii;
 • 6 fotografii 3 x 4 cm;
 • extrasul din carnetul de muncă (pentru cei angajaţi);
 • adeverinţa eliberată de organul teritorial de tutelă şi curatelă pentru copiii orfani şi copiii rămaşi fără îngrijirea părinţilor, cu statut de copil orfan;
 • certificatele medicale corespunzătoare care indică gradul de invaliditate al candidaţilor sau al părinţilor acestora;
 • actul de studii respectiv pentru copiii cu deficienţe fizice şi senzoriale care au absolvit şcoli cu statut special; certificatul eliberat de Comisia consultativă de expertiză medicală pentru cei care nu au învăţat în şcoli speciale;
 • certificatul care confirmă că unul din părinţii candidatului a participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova, în războiul din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl, eliberate de organele abilitate;
 • certificatul despre componenţa familiei (pentru candidaţii din familiile cu patru şi mai mulţi copii);
 • copiile buletinelor de identitate ale părinţilor (pentru candidaţii, care n-au atins vârsta de 20 de ani)
  Candidaţii la concurs vor prezenta personal buletinul de identitate (paşaportul), livretul militar sau adeverinţa de recrut (pentru  persoanele supuse militar).

Pentru informaţii suplimentare Vă puteţi adresa la Comisia de admitere:
MD-2004 or. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 165, biroul 217,
tel. 022-24-23-91, 022-20-51-53
e-mail: admiterea@usmf.md
www.usmf.md

Distribuie articolul: