Sanctum
Home » Admiterea 2017. Oferte de studii » Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii în instituţiile de învăţământ superior din Republica Moldova

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii în instituţiile de învăţământ superior din Republica Moldova

Distribuie articolul:

Înscrierea la concursul de admitere

La concursul de admitere în instituţiile de învăţământ superior se pot înscrie cetăţenii Republicii Moldova, care deţin diploma de bacalaureat, diploma de studii mediii de specialitate (colegiu), diploma de studii superioare universitare, diploma de licenţă sau actul echivalent de studii.

Cetăţenii statelor membre ale CSI şi ai ţărilor baltice de naţionalitate moldoveni (români) pot participa la concursul de admitere în condiţiile prevăzute pentru cetăţenii Republicii Moldova, în limita planurilor de înmatriculare pe locurile cu finanţare de la buget sau cu taxă de studii. Naţionalitatea candidaţilor respectivi se stabileşte în baza copiei certificatului de naştere al unuia dintre părinţi.

Candidaţii, cetăţeni ai statelor CSI şi ai ţărilor baltice, cetăţenii străini şi apatrizii, absolvenţii instituţiilor din localităţile de est ale Republicii Moldova şi oraşul Bender, absolvenţii instituţiilor de tip „liceu-colegiu”, „tehnicum”, „sovhoz-tehnicum”, „colegiu” etc., participă la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ superior pe locurile planificate pentru deţinătorii diplomelor de absolvire a instituţiilor de învăţământ mediu de specialitate.

Locurile cu finanţare bugetară, planificate pentru cetăţenii străini şi apatrizi, în baza tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, pot fi redistribuite candidaţilor cetăţeni ai Republicii Moldova doar în cazul lipsei de solicitări din partea străinilor şi apatrizilor.

La concursul de admitere la învăţământul cu frecvenţă la zi, precum şi la cel cu frecvenţă redusă, nu se stabileşte limita de vârstă pentru candidaţi.

Candidaţii au dreptul să se înscrie la concursul de admitere concomitent la mai multe specialităţi din diverse domenii de formare profesională, la una sau mai multe instituţii de învăţământ superior, dar vor fi înmatriculaţi la o singură specialitate în cadrul unei singure instituţii, din cele pentru care au optat.

Candidaţii, înmatriculaţi în baza atestatelor de studii medii de cultură generală, eliberate de către instituţiile de învăţământ din localităţile de est ale Republicii Moldova şi din mun. Bender, înmatriculaţi, vor urma un an de studii compensator în instituţia de învăţământ superior, cu susţinerea ulterioară a examenelor de bacalaureat.

Cetăţenii străini admişi la studii în baza protocoalelor de colaborare în domeniul învăţământului şi în baza actelor de studii medii de cultură generală sau echivalente acestora, vor urma un an de studii compensator în instituţia de învăţământ superior, în care au fost înmatriculaţi.

Înscrierea la concursul de admitere la specialităţile din domeniul general de studiu „Ştiinţe ale educaţiei” se va efectua, în mod prioritar, în baza recomandărilor la studii eliberate de către direcţiile de învăţământ ale autorităţilor administraţiei publice locale şi din rândul candidaţilor care provin din familii de cadre didactice (unul sau ambii părinţi). 

Termenele de desfăşurare a concursului de admitere

Dacă în alţi ani, aveai doar 2 săptămâni la dispoziţie pentru a te prezenta la Comisia de admitere cu actele necesare pentru a participa la concursul de admitere în universitate, anul acesta vei beneficia de o perioadă mai îndelungată. Astfel, universităţile din Moldova au posibilitatea de a organiza concursul de admitere în perioada 21 iulie – 31 august 2014.

Ce ar fi bine să faci tu, liceanul de ieri şi studentul de mâine? Să examinezi atent lista actelor pe care trebuie să le prezinţi la Comisia de admitere, să le incluzi într-un pachet şi să mergi la universitatea pe care ai ales-o pentru a obţine studii superioare. Apropo, nu uita că, dacă vrei să participi la concurs la mai multe universităţi concomitent, ai grijă să faci xerocopii ale actelor din dosar – originalele le vei prezenta doar după ce vor fi anunţate rezultatele concursului de admitere, la universitatea la care vei fi admis sau, în cazul în care te vei regăsi în lista norocoşilor la mai multe instituţii, o vei alege pe cea la care ai râvnit cel mai mult. În acelaşi timp, încearcă să fii la curent cu toate anunţurile de la universităţile la care te-ai înscris în concurs: în acest an, fiecare instituţie îşi poate stabili propriile termene de depunere a cererilor, de organizare a eventualelor probe de concurs, de anunţare a rezultatelor intermediare, de depunere a actelor în original etc.

Şi încă ceva: nu te grăbi să îţi depui actele în primele două zile de concurs, dar nici nu amâna acest lucru pentru ultima zi. Fii sigur că dosarul tău va fi examinat de Comisia de admitere, indiferent de ziua şi ora la care îţi vei depune dosarul.

Cote de înmatriculare

Cota-parte la admitere în învăţământul cu frecvenţă la zi se stabileşte după cum urmează:

– pentru deţinătorii diplomelor de bacalaureat – 90%,

– pentru deţinătorii diplomelor de studii medii de specialitate, care solicită specialităţi/domenii de formare profesională conform profilului studiat în colegiu – 10%.

Locurile de înmatriculare la studii cu frecvenţă redusă nu se vor diviza pe cote la admitere. Categoriile de candidaţi admişi la studii cu frecvenţă redusă vor fi stabilite de către instituţiile de învăţământ superior, în funcţie de numărul de locuri prevăzute în planurile de înmatriculare şi opţiunile din cererile depuse de candidaţi.

Notă: În comparaţie cu alţi ani, candidaţii la studii universitare nu mai sunt divizaţi în „cei din sate” şi „cei din oraşe (a se avea în vedere tinerii din municipiile Chişinău şi Bălţi)”.

Cine beneficiază de înlesniri la concursul de admitere?

Ca şi în anii precedenţi, 15 la sută din numărul total de locuri prevăzute pentru concursul de admitere în universităţi sunt destinate următoarelor categorii de absolvenţi:

a) copiii orfani şi copiii rămaşi fără îngrijirea părinţilor, care au statut de copil orfan;

b) copiii cu grad de dizabilitate sever sau accentuat (copiii invalizi de gradele I şi II), care le permite urmarea studiilor şi practicarea profesiei alese;

c) copiii cu ambii părinţi invalizi;

d) copiii ai căror părinţi au participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova, la războiul din Afganistan sau la lichidarea avariei de la Cernobîl; militarii-participanţi la operaţiunile militare post-conflict cu caracter umanitar în Irak;

e) copiii din familiile cu 4 sau mai mulţi copii, aflaţi la întreţinere;

f) absolvenţii şcolilor din localităţile de est ale Republicii Moldova şi din mun. Bender, care au studiat conform programelor de învăţământ aprobate de Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, precum şi absolvenţii Liceului Teoretic „A. Mateevici” din Sănătăuca, r. Floreşti, originari din localităţile de est ale Republicii Moldova;

g) copiii din familiile de romi;

h) tinerii care au efectuat serviciul militar în termen.

Înscrierea în cota de 15% se efectuează la solicitarea candidaţilor. Totodată, candidaţii din categoriile enumerate mai sus pot participa la concursul general de admitere.

La înmatricularea la cota de 15% din numărul total de locuri prevăzute în planul de admitere cu finanţare bugetară, se va acorda prioritate copiilor orfani şi copiilor rămaşi fără îngrijirea părinţilor, cu statut de copil orfan şi copiilor cu grad de dizabilitate sever sau accentuat. Înmatricularea pe locurile rămase neacoperite la această cotă se face în ordine descrescătoare a mediilor de concurs ale candidaţilor.

Ce acte trebuie să prezinţi la Comisia de admitere?

Dosarul pe care îl vei prezenta Comisiei de admitere trebuie să conţină următoarele documente:

1) actul de studii, în original, cu anexa respectivă;

2) certificatul medical-tip (nr. 086/e) eliberat în anul admiterii;

* în funcţie de specialitate/domeniu de formare profesională, instituţia de învăţământ poate organiza un examen medical suplimentar;

3) diplome de gradul I-III, obţinute de către candidaţi la concursurile şcolare republicane sau internaţionale, la disciplinele de studiu, precum şi diplomele ce atestă participarea la diferite concursuri (olimpiade), expoziţii etc., organizate de Ministerul Educaţiei sau ministerele de resort;

4) 4 fotografii 3×4 cm;

5) adeverinţa eliberată de organul teritorial de tutelă şi curatelă, pentru copiii orfani şi copiii rămaşi fără îngrijirea părinţilor, care au statut de copil orfan;

6) certificatele medicale corespunzătoare care atestă gradul de invaliditate al candidatului sau al părinţilor acestuia;

7) certificatul care confirmă că unul din părinţii candidatului a participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova sau în războiul din Afganistan ori la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl, eliberat de organele abilitate; adeverinţa care confirmă participarea candidatului la operaţiunile militare post-conflict cu caracter umanitar din Irak;

8) certificatul despre componenţa familiei şi copiile certificatelor de naştere ale fraţilor/surorilor (pentru candidaţii care provin din familii cu 4 şi mai mulţi copii);

9) confirmarea apartenenţei la familii de romi;

10) extrasul din carnetul de muncă (pentru persoanele angajate în câmpul muncii);

11) certificatul de studii, cu notele obţinute la examenele de bacalaureat şi situaţia şcolară pe anii de studii, pentru absolvenţii de licee din România, promoţia din anul admiterii, urmând ca diploma de bacalaureat să fie prezentată ulterior;

12) recomandarea direcţiei de învăţământ a autorităţii administraţiei publice locale sau adeverinţa de la locul de muncă al părinţilor – cadre didactice, pentru înscrierea la concursul de admitere la specialităţile din domeniul general de studiu „Ştiinţe ale educaţiei”;

13) copia certificatului de naştere al unuia dintre părinţi, pentru cetăţenii statelor membre ale CSI şi ai ţărilor baltice de naţionalitate moldoveni (români);

14) chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere.

Notă: Copiile documentelor menţionate mai sus, avizate, în baza originalelor, de către Comisia de admitere, se vor anexa la cererea de participare la concurs. În cazul în care candidatul la studii intenţionează să participe la concursul de admitere doar în instituţia dată, acesta poate anexa la cererea de înscriere documentele în original.

Candidaţii la concurs vor prezenta personal buletinul de identitate (paşaportul), livretul militar sau adeverinţa de premilitar.

Cererea de înscriere la concursul de admitere, de modelul aprobat de Ministerul Educaţiei, precum şi alte acte prevăzute de prezentul Regulament, se depun la Comisia de admitere a instituţiei de învăţământ superior. În cerere, candidatul va menţiona: specialităţile (în ordinea preferinţei), forma de învăţământ (cu frecvenţă la zi sau cu frecvenţă redusă), tipul studiilor (cu finanţare bugetară sau cu taxă), limba de instruire după înmatriculare.

Candidaţii la admitere vor achita o taxă de înscriere la concurs, stabilită prin Hotărâre de Guvern. Taxa de înscriere se achită la contabilitatea instituţiei de învăţământ. Mărimea acestei taxe se face publică de către instituţia de învăţământ superior prin afişare pe panourile Comisiei de admitere şi pe pagina web a instituţiei.

După expirarea termenului de înscriere la concurs, candidaţii nu mai pot solicita schimbarea datelor din cererea de înscriere la concurs sau a actelor anexate la cerere.

Notă: Nu este obligatorie prezentarea tuturor actelor enunţate mai sus. Ţi-am oferit aceste informaţii doar ca să ştii că vei fi avantajat în cazul în care ai fost sârguincios/sârguincioasă în anii de liceu şi ai reuşit să participi la diferite evenimente organizate special pentru voi, liceenii de ieri: olimpiade, concursuri, conferinţe etc. Eventualele diplome şi alte trofee obţinute de tine la astfel de competiţii îţi vor oferi şanse în plus de a deveni student la facultatea dorită.

Unii candidaţi vor susţine probe de aptitudini

Admiterea în învăţământul superior de stat şi privat, la ciclul I – studii superioare de licenţă, se va efectua în baza regulamentelor proprii de concurs, stabilite de fiecare instituţie de învăţământ superior, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare şi ale regulamentului elaborat de Ministerul Educaţiei.

În cazul în care mai mulţi candidaţi înregistrează aceleaşi medii de concurs, instituţia de învăţământ superior stabileşte criterii suplimentare de selectare a candidaţilor.

Candidaţii la admitere, care optează pentru specialităţile din domeniile generale de studiu „Ştiinţe ale Educaţiei” (Educaţie fizică), „Arte”, „Ştiinţe ale comunicării” (Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării), „Drept” (în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne), „Cultură fizică şi sport”, „Arhitectură şi construcţii” (Arhitectură şi urbanism), „Protecţie, pază şi securitate”, „Militărie”, vor susţine probe de aptitudini conform regulamentelor instituţionale de concurs.

Probele de aptitudini se desfăşoară în primele zile de după încheierea perioadei de depunere a actelor pentru concursul de admitere.

La probele de aptitudini, candidaţii se prezintă cu buletinul de identitate (paşaportul) şi cu Fişa-tip de concurs, eliberată de Comisia de admitere.

Dacă ai atestat cu note de „5”…

În cazul evaluării cunoştinţelor în scala de 5 puncte, notele din actul de studii se vor echivala în scala de 10 puncte, după cum urmează:

– notele de „3”, „4” şi „5” se vor echivala, respectiv, cu „5,5”, „7,5” şi „9,5”,

– notele din atestatul cu medalie de aur şi argint, diplomele de studii medii de specialitate şi superioare cu distincţie se vor înmulţi cu coeficientul „2”.

În cazul evaluării cunoştinţelor în scala de 12 puncte, notele din actul de studii se vor echivala cu notele în scala de 10 puncte, după cum urmează:

– notele de „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9”, „10”, „11” şi „12” se vor echivala cu „5”, „5,62”, „6,24”, „6,86”, „7,48”, „8,10”, „8,72”, „9,34” şi „10”.

Media de concurs se calculează până la sutimi, fără rotunjire.

Înmatricularea candidaţilor

Înmatricularea la învăţământul cu frecvenţă la zi şi la învăţământul cu frecvenţă redusă se face strict în ordinea descrescătoare a mediei de concurs a candidaţilor, în limita numărului de locuri stabilite pentru fiecare specialitate/domeniu de formare profesională, formă de învăţământ, categorie de candidaţi şi sursă de finanţare.

Înmatricularea pe locurile cu taxă de studii se va face din rândul candidaţilor la admitere, situaţi sub ultimul admis pe locurile cu finanţare de la buget, în ordinea descrescătoare a mediei de concurs, la solicitarea în scris a candidaţilor.

Mediile de concurs obţinute de candidaţi sunt valabile pentru stabilirea ordinii de înmatriculare numai la instituţia şi la specialitatea pentru care aceştia au optat, în conformitate cu opţiunile menţionate în cererea de înscriere la concursul de admitere.

În cazul în care mai mulţi candidaţi înregistrează aceleaşi medii de concurs, la înmatriculare vor avea prioritate:

  • candidaţii cu recomandări la studii la specialităţile respective;
  • candidaţii cu premii de gradul I-III obţinute la olimpiadele organizate de instituţiile de învăţământ superior la disciplinele şcolare, incluse în planul de învăţământ din anul admiterii;
  • candidaţii, participanţi la olimpiade, concursuri, expoziţii, conferinţe etc. naţionale sau internaţionale;
  • candidaţii, absolvenţi ai profilului corespunzător specialităţii (real/umanist);
  • persoanele angajate în câmpul muncii;
  • tinerii care au efectuat serviciul militar în termen;
  • persoanele care practică activităţi de voluntariat.

Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi la anul întâi de studii. Se interzice transferul candidaţilor declaraţi admişi de la o specialitate la alta.

După afişarea rezultatelor intermediare ale concursului de admitere, candidatul declarat admis la mai multe universităţi îşi exprimă opţiunea pentru specialitatea solicitată prin depunerea în original a documentelor prezentate Comisiei de admitere, la instituţia de învăţământ superior aleasă, respectând termenul de depunere, stabilit de respectiva instituţie. Neprezentarea, în termenul stabilit, a actelor în original, de către candidatul admis, conduce la pierderea locului obţinut prin concursul de admitere în instituţia de învăţământ superior respectivă.

Informaţiile privind rezultatele intermediare şi cele finale ale concursului de admitere, listele candidaţilor înmatriculaţi, cu indicarea mediilor de concurs, şi, după caz, locurile neacoperite se afişează pe panourile de informaţii şi pe paginile web ale instituţiilor de învăţământ superior.

În cazul în care la admitere nu au fost acoperite toate locurile prevăzute în Planul de înmatriculare aprobat, instituţia, prin coordonare cu Ministerul Educaţiei şi, după caz, cu ministerul de resort, va anunţa un concurs repetat pentru locurile neacoperite.

Candidaţii admişi la studii cu finanţare bugetară vor încheia cu instituţia de învăţământ superior un Contract de studii.

Instituţiile de învăţământ superior au obligaţia să restituie, necondiţionat, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii, fără perceperea unor taxe, actele candidaţilor, care nu au fost înmatriculaţi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin concurs, după afişarea rezultatelor finale.

Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la buget o singură dată, pentru fiecare din cele 2 cicluri de studii universitare.

Candidaţii declaraţi admişi, care nu se prezintă în instituţia de învăţământ superior timp de cel mult 10 zile de la începutul anului universitar şi care nu prezintă, în acest termen, acte de justificare a absenţei, sunt exmatriculaţi. Pe locurile devenite vacante sunt înmatriculaţi următorii candidaţi din lista de admitere.

Candidaţii care au obţinut performanţe recunoscute la concursuri naţionale sau internaţionale au dreptul să fie înmatriculaţi în afara concursului, în limita locurilor prevăzute în planul de înmatriculare cu finanţare bugetară.

Deţinătorii premiilor de gradul I-III (diplome şi medalii de aur, argint şi bronz) obţinute la olimpiadele internaţionale la disciplinele şcolare incluse în planul de învăţământ din ultimii trei ani, se înmatriculează la specialitatea/domeniul de formare profesională solicitat, în afara concursului.

Deţinătorii premiilor de gradul I-III obţinute la olimpiadele republicane, la disciplinele şcolare incluse în planul de învăţământ în anul admiterii, precum şi premianţii concursului republican „Cel mai bun elev inovator” în anul admiterii, se înmatriculează la specialitatea/domeniul de formare profesională, corespunzătoare disciplinei la care au fost premiaţi, în afara concursului.

Premianţii competiţiilor sportive europene şi mondiale (locurile I-III), din ultimii 3 ani, se înmatriculează la specialitatea solicitată din domeniul general de studiu „Cultură fizică şi sport”, în afara concursului.

Deţinătorii premiului de gradul I obţinut la olimpiadele organizate de instituţiile de învăţământ superior la disciplinele şcolare incluse în planul de învăţământ din anul admiterii se înmatriculează la specialitatea/domeniul de formare profesională solicitat în cadrul respectivei instituţii de învăţământ, în afara concursului.

După înmatriculare, candidaţii pot opta pentru o altă limbă de instruire decât cea din instituţia preuniversitară pe care au absolvit-o, faptul respectiv fiind consemnat în cererea de înscriere la concursul de admitere.

Instituţiile de învăţământ pot planifica, pentru concursul de admitere, grupe cu altă limbă de instruire decât cea română (rusă, engleză, franceză etc.) la specialităţile pentru care în planul de înmatriculare sunt prevăzute locuri pentru cel puţin două grupe academice. Grupele respective vor fi organizate în funcţie de numărul solicitărilor, în conformitate cu actele normative în vigoare.

Comisia de examinare a contestaţiilor

Instituţiile de învăţământ superior formează comisii de examinare a contestaţiilor, care activează de la lansarea sesiunii de admitere şi până la data declarării candidaţilor înmatriculaţi.

Contestaţiile se depun de către candidaţi în decurs de 24 de ore din momentul afişării rezultatelor intermediare sau finale.

Deciziile Comisiei de contestaţie sunt definitive şi se comunică candidatului în termen de 48 de ore de la momentul înregistrării cererii de contestaţie. 

Distribuie articolul: