Sanctum
Home » Admiterea 2017. Oferte de studii » Admiterea – 2015. Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii în instituţiile de învăţământ superior din Republica Moldova
Admiterea – 2015. Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii în instituţiile de învăţământ superior din Republica Moldova

Admiterea – 2015. Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii în instituţiile de învăţământ superior din Republica Moldova

Distribuie articolul:

Dacă te pregăteşti să devii student la una dintre universităţile din Republica Moldova, înseamnă că trebuie să citeşti aceste informaţii. Aici vei afla răspuns la următoarele întrebări:

– Cum se va desfăşura concursul de admitere în instituţiile de învăţământ superior?

– Câte procente din numărul total de locuri prevăzute pentru înmatricularea în universităţi sunt destinate posesorilor diplomelor de bacalaureat şi câte sunt pentru cei care posedă o diplomă de absolvire a unui colegiu?

– Cine beneficiază de înlesniri la concursul de admitere în universităţi?

– Ce acte trebuie să prezinţi la Comisia de admitere? Ce ar fi bine să faci atunci când ai pegătit dosarul pe care urmează să-l prezinţi acestei comisii?

– Care sunt termenele de desfăşurare a concursului de admitere în universităţi?

– Cine va avea prioritate la concursul de admitere în cazul în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi medie?

– Cum va activa Comisia de examinare a contestaţiilor?

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii în instituţiile de învăţământ superior din Republica Moldova

Înscrierea la concursul de admitere

La concursul de admitere în instituţiile de învăţământ superior se pot înscrie cetăţenii Republicii Moldova, care deţin diploma de bacalaureat, diploma de studii mediii de specialitate (colegiu), diploma de studii superioare universitare, diploma de licenţă sau actul echivalent de studii.

Candidaţii au dreptul să se înscrie la concursul de admitere concomitent la mai multe specialităţi din diverse domenii de formare profesională, la una sau mai multe instituţii de învăţământ superior, dar vor fi înmatriculaţi la o singură specialitate în cadrul unei singure instituţii, din cele pentru care au optat.

Cote de înmatriculare

Cota-parte la admitere în învăţământul cu frecvenţă la zi se stabileşte după cum urmează:

– pentru deţinătorii diplomelor de bacalaureat – 90%,

– pentru deţinătorii diplomelor de studii medii de specialitate – 10%.

Locurile de înmatriculare la studii cu frecvenţă redusă nu se vor diviza pe cote la admitere. Categoriile de candidaţi admişi la studii cu frecvenţă redusă vor fi stabilite de către instituţiile de învăţământ superior, în funcţie de numărul de locuri prevăzute în planurile de înmatriculare şi opţiunile din cererile depuse de candidaţi.

Notă: În comparaţie cu alţi ani, candidaţii la studii universitare nu mai sunt divizaţi în „cei din sate” şi „cei din oraşe (a se avea în vedere tinerii din municipiile Chişinău şi Bălţi)”.

Cine beneficiază de înlesniri la concursul de admitere?

Ca şi în anii precedenţi, 15 la sută din numărul total de locuri prevăzute pentru concursul de admitere în universităţi sunt destinate următoarelor categorii de absolvenţi:

 1. copiii orfani şi copiii rămaşi fără îngrijirea părinţilor, care au statut de copil orfan;
 2. copiii cu grad de dizabilitate sever sau accentuat (copiii invalizi de gradele I şi II), care le permite urmarea studiilor şi practicarea profesiei alese;
 3. copiii cu ambii părinţi invalizi;
 4. copiii ai căror părinţi au participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova, la războiul din Afganistan sau la lichidarea avariei de la Cernobîl; militarii-participanţi la operaţiunile militare post-conflict cu caracter umanitar în Irak;
 5. copiii din familiile cu 4 sau mai mulţi copii, aflaţi la întreţinere;
 6. absolvenţii şcolilor din localităţile de est ale Republicii Moldova şi din mun. Bender, care au studiat conform programelor de învăţământ aprobate de Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, precum şi absolvenţii Liceului Teoretic „A. Mateevici” din Sănătăuca, r. Floreşti, originari din localităţile de est ale Republicii Moldova;
 7. copiii din familiile de romi;
 8. tinerii care au efectuat serviciul militar în termen.

Înscrierea în cota de 15% se efectuează la solicitarea candidaţilor. Totodată, candidaţii din categoriile enumerate mai sus pot participa la concursul general de admitere.

La înmatricularea la cota de 15% din numărul total de locuri prevăzute în planul de admitere cu finanţare bugetară, se va acorda prioritate copiilor orfani şi copiilor rămaşi fără îngrijirea părinţilor, cu statut de copil orfan şi copiilor cu grad de dizabilitate sever sau accentuat. Înmatricularea pe locurile rămase neacoperite la această cotă se face în ordine descrescătoare a mediilor de concurs ale candidaţilor.

Candidaţii înmatriculaţi în ciclul I – studii superioare de licenţă în abaza atestatelor de studii medii de cultură generală, eliberate de către instituţiile de învăţământ din localităţile de est ale Republicii Moldova şi din mun. Bender, vor urma un an de studii compensator în instituţiile de învăţământ superior, cu susţinerea ulterioară a examenelor de bacalaureat.

Cetăţenii străini, înmaticulaţi în ciclul I – studii superioare de licenţă în baza protocoalelor de colaborare în domeniul învăţământului în baza actelor de studii medii de cultură generală sau echivalentelor acestora, vor urma un an de studii compensator în instituţia de învăţământ superior, în care au fost înmatriculaţi.

Înscrierea la concursul de admitere în ciclul I – studii superioare de licenţă la specialităţile din domeniul general de studiu “Ştiinţe ale educaţiei”, se va efectua, în mod prioritar, în baza recomandărilor la studii eliberate de către direcţiile de învăţământ ale autorităţilor administraţiei publice locale şi din rândul candidaţilor care provin din familii de cadre didactice (unul sau ambii părinţi).

Ce acte trebuie să prezinţi la Comisia de admitere?

Dosarul pe care îl vei prezenta Comisiei de admitere trebuie să conţină următoarele documente:

1) actul de studii, în original, cu anexa respectivă;

2) certificatul medical-tip (nr. 086/e) eliberat în anul admiterii;

* în funcţie de specialitate/domeniu de formare profesională, instituţia de învăţământ poate organiza un examen medical suplimentar;

3) diplomele de gradul I-III, obţinute de către candidaţi la concursurile şcolare republicane sau internaţionale, la disciplinele de studiu, precum şi diplomele ce atestă participarea la diferite concursuri (olimpiade), expoziţii etc., organizate de Ministerul Educaţiei sau ministerele de resort;

4) 4 fotografii 3×4 cm;

5) adeverinţa eliberată de organul teritorial de tutelă şi curatelă, pentru copiii orfani şi copiii rămaşi fără îngrijirea părinţilor, care au statut de copil orfan;

6) certificatele medicale corespunzătoare care atestă gradul de invaliditate al candidatului sau al părinţilor acestuia;

7) certificatul care confirmă că unul din părinţii candidatului a participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova sau în războiul din Afganistan ori la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl, eliberat de organele abilitate; adeverinţa care confirmă participarea candidatului la operaţiunile militare post-conflict cu caracter umanitar din Irak;

8) certificatul despre componenţa familiei şi copiile certificatelor de naştere ale fraţilor/surorilor (pentru candidaţii care provin din familii cu 4 şi mai mulţi copii);

9) confirmarea apartenenţei la familii de romi;

10) extrasul din carnetul de muncă (pentru persoanele angajate în câmpul muncii);

11) certificatul de studii, cu notele obţinute la examenele de bacalaureat şi situaţia şcolară pe anii de studii, pentru absolvenţii de licee din România, promoţia din anul admiterii, urmând ca diploma de bacalaureat să fie prezentată ulterior;

12) recomandarea direcţiei de învăţământ a autorităţii administraţiei publice locale sau adeverinţa de la locul de muncă al părinţilor – cadre didactice, pentru înscrierea la concursul de admitere la specialităţile din domeniul general de studiu „Ştiinţe ale educaţiei”;

13) copia certificatului de naştere al unuia dintre părinţi, pentru cetăţenii statelor membre ale CSI şi ai ţărilor baltice de naţionalitate moldoveni (români);

14) chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere.

Notă: Copiile documentelor menţionate mai sus, avizate, în baza originalelor, de către Comisia de admitere, se vor anexa la cererea de participare la concurs. În cazul în care candidatul la studii intenţionează să participe la concursul de admitere doar în instituţia dată, acesta poate anexa la cererea de înscriere documentele în original.

Candidaţii la concurs vor prezenta personal buletinul de identitate (paşaportul), livretul militar sau adeverinţa de premilitar.

Cererea de înscriere la concursul de admitere, de modelul aprobat de Ministerul Educaţiei, precum şi alte acte prevăzute de prezentul Regulament, se depun la Comisia de admitere a instituţiei de învăţământ superior. În cerere, candidatul va menţiona: specialităţile (în ordinea preferinţei), forma de învăţământ (cu frecvenţă la zi sau cu frecvenţă redusă), tipul studiilor (cu finanţare bugetară sau cu taxă), limba de instruire după înmatriculare.

Candidaţii la admitere vor achita o taxă de înscriere la concurs, stabilită prin Hotărâre de Guvern. Taxa de înscriere se achită la contabilitatea instituţiei de învăţământ. Mărimea acestei taxe se face publică de către instituţia de învăţământ superior prin afişare pe panourile Comisiei de admitere şi pe pagina web a instituţiei.

După expirarea termenului de înscriere la concurs, candidaţii nu mai pot solicita schimbarea datelor din cererea de înscriere la concurs sau a actelor anexate la cerere.

Notă: Nu este obligatorie prezentarea tuturor actelor enunţate mai sus. Ţi-am oferit aceste informaţii doar ca să ştii că vei fi avantajat în cazul în care ai fost sârguincios/sârguincioasă în anii de liceu şi ai reuşit să participi la diferite evenimente organizate special pentru voi, liceenii de ieri: olimpiade, concursuri, conferinţe etc. Eventualele diplome şi alte trofee obţinute de tine la astfel de competiţii îţi vor oferi şanse în plus de a deveni student la facultatea dorită.

Ce ar fi bine să faci tu, liceanul de ieri şi studentul de mâine? Să examinezi atent lista actelor pe care trebuie să le prezinţi la Comisia de admitere, să le incluzi într-un pachet şi să mergi la universitatea pe care ai ales-o pentru a obţine studii superioare. Apropo, nu uita că, dacă vrei să participi la concurs la mai multe universităţi concomitent, ai grijă să faci xerocopii ale actelor din dosar – originalele le vei prezenta doar după ce vor fi anunţate rezultatele concursului de admitere, la universitatea la care vei fi admis sau, în cazul în care te vei regăsi în lista norocoşilor la mai multe instituţii, o vei alege pe cea la care ai râvnit cel mai mult. În acelaşi timp, încearcă să fii la curent cu toate anunţurile de la universităţile la care te-ai înscris în concurs: în acest an, fiecare instituţie îşi poate stabili propriile termene de depunere a cererilor, de organizare a eventualelor probe de concurs, de anunţare a rezultatelor intermediare, de depunere a actelor în original etc.

Şi încă ceva: nu te grăbi să îţi depui actele în primele două zile de concurs, dar nici nu amâna acest lucru pentru ultima zi. Fii sigur că dosarul tău va fi examinat de Comisia de admitere, indiferent de ziua şi ora la care îţi vei depune dosarul.

Desfăşurarea concursului de admitere. Rezultatele concursului de admitere. Înmatricularea

Media generală minimă de admitere la studii superioarede licenţă nu poate fi mai mică de “5”.

Media generală de concurs se calculează ca medie aritmetică sau medie ponderată a notelor obţinute la probele concursului de admitere, conform metodologiei proprii aprobate de Senatul universităţii.

La calculul mediei generale de concurs la studii superioare de licenţă pot fi utilizate notele de la examenele de bacalaureat, media generală a examenelor de bacalaureat, nota medie generală a anilor de liceu, notele pe discipline din anexă, notele şi mediile din diplomele de studii medii despecialitate.

Mediile generale de concurs obţinute de candidaţi sunt valabile pentru stabilirea  ordinii de înmatriculare numai la instituţia de învăţământ superior la care aceştia au candidat.

Rezultatele intermediare şi finale ale concursului de admitere se aprobă de către Comisia de admitere a instituţiei de învăţământ. În listele nominale candidaţii sunt trecuţi în ordinea descrescătoare a mediei generale de admitere.

Rezultatele concursului de admitere se fac, obligatoriu, publice, prin afişare la sediile şi pe paginile web ale instituţiilor.

După afişarea rezultatelor intermediare ale concursului de admitere, candidatul declarat admis la mai multe instituţii de învăţământ superior optează pentru specialitatea aleasă, prin depunerea în original a documentelor necesare la instituţia de învăţământ respectivă, în termenul de depunere, stabilit de aceasta.

Neprezentarea actului de studii, în original, din vina exclusivă a candidatului admis, în termenul stabilit prin metodologia proprie de admitere, duce la pierderea locului obţinut prin concursul de admitere în instituţia de învăţământ superior respectivă.

Instituţiile de învăţământ superior au obligaţia să restituie, după afişarea rezultatelor finale, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii, necondiţionat şi fără perceperea unor taxe, actele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere.

Înmatricularea la învăţământul cu frecvenţă la zi şi la cel cu frecvenţă redusă se face strict în ordinea descrescătoare a mediei de concurs a candidaţilor, în limita numărului de locuri stabilite pentru fiecare specialitate/domeniu de formare profesională, formă de învăţământ, categorie de candidaţi şi sursă de finanţare.

Înmatricularea pe locurile cu taxă de studii se va face din rândul candidaţilor la admitere situaţi sub ultimul admis pe locurile finanţate de la buget, în ordinea descrescătoare a mediilor de concurs, la solicitarea în scris a candidaţilor.

În cazul în care mai mulţi candidaţi înregistrează aceleaşi medii de concurs, la înmatriculare vor avea prioritate:

 • candidaţii cu premii de gradul I-III obţinute la olimpiadele organizate de instituţiile de învăţământ superior la disciplinele şcolare, incluse în planul de învăţământ din anul admiterii;
 • candidaţii care corespund categoriei “celor 15%” din numărul total de locuri;
 • candidaţii, participanţi la olimpiade, concursuri, expoziţii conferinţe etc. naţionale sau internaţionale;
 • candidaţii, absolvenţi ai profilului corespunzător specialităţii (real/umanist/arte);
 • persoanele angajate în câmplu muncii;
 • persoanele care practică activităţi de voluntariat.

La înmatricularea pe cota de 15% din numărul total de locuri prevăzute în planul de admitere cu finanţare bugetară se va acorda prioritate copiilor orfani şi celor rămaşi fără îngrijirea părinţilor cu statut de copil orfan, precum şi copiilor cu grad de dizabilitate sever sau accentuat. Înmatricularea pe locurile rămase neacoperite la această cotă se face în ordinea descrescătoare a mediilor de concurs ale celorlalţi candidaţi înscrişi la cota respectivă, fără diferenţiere pe categorii.

Notă: Se interzice transferul candidaţilor înmatriculaţi la anul întâi de la o specialitate la alta.

Listele candidaţilor înmatriculaţi, cu indicarea mediilor de admitere şi, după caz, locurile neacoperite se afişează pe panoul de informaţii şi pe pagina web a instituţiei de învăţământ superior.

Candidaţii înmatriculaţi la locurile cu finanţare bugetară vor încheia cu instituţiile de învăţământ superior un Contract de studii.

Un candidat declarat admis la studii superioare de licenţă poate beneficia de finanţare de la buget o singură dată.

Candidaţii înmatriculaţi la studii, care nu se prezintă în instituţia de învăţământ superior timp de cel mult 10 zile de la începutul anului universitar şi care nu prezintă, în acest termen, acte de justificare a absenţei, sunt exmatriculaţi. Pe locurile devenite vacante sunt înmatriculaţi următorii candidaţi din lista de admitere.

Candidaţii care au obţinut performanţe recunoscute la concursuri naţionale şi internaţionale au dreptul să fie înmatriculaţi în afara concursului, în limita locurilor prevăzute în planul de înmatriculare cu finanţare bugetară.

Deţinătorii premiilor de gradul I-III (diplome şi medalii de aur, argint, bronz) obţinute la olimpiadele internaţionale la disciplinele şcolare incluse în planul de învăţământ din ultimii 3 ani, se înmatriculează la specialitatea/domeniul de formare profesională solicitat, în afara concursului.

Deţinătorii premiilor de gradul I-III obţinute la olimpiadele republicane, la disciplinele şcolare incluse în planul de învăţământ din anul admiterii, precum şi premianţii concursului republican “Cel mai bun elev inovator” în anul admiterii, se înmatriculează la specialitatea/domeniul de formare profesională, corespunzătoare disciplinei la care au fost premiaţi, în afara concursului.

Premianţii competiţiilor sportive europene şi mondiale (locurile I-III), din ultimii 3 ani, se înmatriculează la specialitatea solicitată din domeniul general de studiu “Cultură fizică şi sport” şi la specialitatea “Educaţie fizică”, în afara concursului.

Deţinătorii premiului de gradul I obţinut la olimpiadele organizate de instituţiile de învăţământ superior la disciplinele şcolare incluse în planul de învăţământ din anul admiterii se înmatriculează la specialitatea/domeniul de formare profesională, corespunzătoare disciplinei la care au fost premiaţi, în cadrul instituţiei respective de învăţământ, în afara concursului.

Comisia de examinare a contestaţiilor

Instituţiile de învăţământ superior formează comisii de examinare a contestaţiilor, care activează de la lansarea sesiunii de admitere şi până la data declarării candidaţilor înmatriculaţi.

Contestaţiile se depun de către candidaţi în decurs de 24 de ore din momentul afişării rezultatelor intermediare sau finale.

Nu se admit contestaţii pentru probele orale, de aptitudini sportive sau artistice.

Deciziile Comisiei de contestaţie sunt definitive şi se comunică candidatului în termen de 48 de ore de la momentul înregistrării cererii de contestaţie. 

Termenele de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere

 • depunerea cererilor de participare la concursul de admitere: 20-28 iulie 2015;
 • desfăşurarea probelor de aptitudini: la decizia instituţiei de învăţământ superior;
 • anunţarea rezultatelor intermediare: până la 31 iulie 2015;
 • depunerea documentelor în original la instituţia aleasă: până la 4 august 2015;
 • anunţarea rezultatelor finale: până la 7 august 2015.

Instituţiile de învăţământ superior vor stabili termenele de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere în ciclul II – studii superioare de master.

Instituţiile de învăţământ superior pot organiza, pentru ambele cicluri, la locurile neacoperite, sesiuni suplimentare de admitere, în condiţii identice cu cele ale sesiunii de bază, înainte de începutul anului de studii.

Dacă ai atestat cu note de „5”…

În cazul evaluării cunoştinţelor în scala de 5 puncte, notele din actul de studii se vor echivala în scala de 10 puncte, după cum urmează:

– notele de „3”, „4” şi „5” se vor echivala, respectiv, cu „5,5”, „7,5” şi „9,5”,

– notele din atestatul cu medalie de aur şi argint, diplomele de studii medii de specialitate şi superioare cu distincţie se vor înmulţi cu coeficientul „2”.

În cazul evaluării cunoştinţelor în scala de 12 puncte, notele din actul de studii se vor echivala cu notele în scala de 10 puncte, după cum urmează:

– notele de „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9”, „10”, „11” şi „12” se vor echivala cu „5”, „5,62”, „6,24”, „6,86”, „7,48”, „8,10”, „8,72”, „9,34” şi „10”.

Media de concurs se calculează până la sutimi, fără rotunjire.

Distribuie articolul: